Общи условия :

Общи условия за уреждане на взаимоотношения между ОПЕРАТОРА и потребители на Интернет услуги

1. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Картроник ООД, наричано за краткост по-долу ОПЕРАТОР, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Алдомировска ” 4, с абонатите и потребителите на услугата предоставяне на интернет достъп на територията на Република България, чрез електронната съобщителна мрежа на ОПЕРАТОРА наричана по-долу Мрежата.

1.2. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо и юридическо лице, сключило договор с ОПЕРАТОРА за осигуряване на достъп до Мрежата и предоставяне на далекосъобщителни услуги.

1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия означава всяко лице, което ползва далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез мрежата.

1.4. Настоящите Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и абонатите и потребителите на Мрежата.

1.5. Абонатите / Потребителите на мрежата се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им.

1.6. Абонатите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписването на индивидуален договор. Със сключването на договора абонатите приемат съдържанието на Общи условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

1.7. Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори, сключени между ОПЕРАТОРА и неговите абонати.

2. Индивидуален договор за услуга

2.1. ОПЕРАТОРЪТ сключва индивидуален писмен договор с лицата, желаещи да ползват услугата достъп до интернет, предоставяна от мрежата на ОПЕРАТОРА, наричан по-долу договор за услуги.

2.2. При сключването на договор абонатът се идентифицира по следния начин:

2.2.1. за физически лица - с валиден документ за самоличност когато абонатът е български гражданин, а когато е чуждестранен гражданин, продължително пребиваващ в Република България – с документ, с вписан настоящ адрес на територията на Република България;

2.2.2. за юридически лица (ЮЛ) и еднолични търговци - със съдебно решение за регистрация или акт на компетентен държавен орган за създаването им и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди представянето му, удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК). За еднолични търговци – ЕГН, съответно ЛНЧ и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК).

2.3. Абонатът се съгласява ОПЕРАТОРА да събира по реда на тези Общи условия, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед на предоставяне на услугата.

2.4. При сключване на договора за услуги, ОПЕРАТОРА може да изисква и други документи при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и тези Общи условия.

2.5. Абонатът няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора за услуга, на трети лица без изрично писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.

2.6. В случай, че абонатът предостави за ползване от друго лице-потребител на мрежата, регистрирани на негово име услуги, по сключен договор за услуги с ОПЕРАТОРА, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора за услуги.

2.7. ОПЕРАТОРЪТ има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуги с лицата, желаещи да станат абонати на мрежата, както и да събират плащания от абонатите по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните абонати по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.

3. Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА

3.1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услугите на своите абонати и потребители 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.

3.2. Абонатите/ Потребителите могат да получат и ползват и други услуги, включени в цената на услугите, както и допълнителни услуги срещу заплащане.

3.2.1. Абонатите/ Потребителите могат да ползват само устройства, с оценено съответствие, съгласно действащото законодателство.

3.2.2. ОПЕРАТОРЪТ продава или отдава за ползване устройства на абонатите при подписване на договор и констативен протокол за предоставяне на услугите и техническото оборудване. Абонатът носи цялата отговорност в случай на кражба или повреда на устройствата.

3.2.3. Съдържащите се в инсталационните пакети, устройства, отдадени за ползване, са собственост на ОПЕРАТОРА.

3.3. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на своите абонати/потребители една или няколко от следните видове услуги:

3.3.1.Интернет достъп посредством мрежата си. Абонатът подписва с ОПЕРАТОРА заявка-договор и констативен протокол, описващ извършената инсталация. В случай, че устройството е предоставено за ползване, абонатът следва да го върне при прекратяване на договорните отношения с ОПЕРАТОРА.

3.3.2. Други далекосъобщителни услуги, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на ОПЕРАТОРА. Конкретният избор на пакета от услуги се определя от всеки абонат при подписването на договора за услуги.

3.4.Услугата, предоставена от ОПЕРАТОРА е предназначена за крайни потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугите на ОПЕРАТОРА, без изричното писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.

3.5. ОПЕРАТОРЪТ активира услугата до 24 часа от подписване на договор с клиента

3.6. Обхватът на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА посредством Мрежата може да се разширява, като ОПЕРАТОРА своевременно ще уведомява абонатите/потребителите си за това по подходящ начин на интернет страницата си.

4. Права на абоната / потребителя:

4.1. Абонатът / Потребителят има право да заявява и да ползва услугите на Мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги.

4.2. Абонатът има право да променя абонаментния си план, да ползва допълнителни услуги и/или да се откаже от някои услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА. Абонатът, подписал срочен договор, може да промени използвания пакет, като подпише нов договор за същия срок.

4.3. Абонатът има право да подава жалби, молби и предложения и да получава писмени отговори по тях в срок не по-късно от един месец от получаването им от ОПЕРАТОРА.

4.4. Абонатът има право да адресира жалби до Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугите на ОПЕРАТОРА, за неспазване на условията на Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА.

4.5. Абонатът / Потребителят има право да сигнализира ОПЕРАТОРА за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугите

5. Задължения на абоната / потребителя:

5.1. Абонатът се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия на ОПЕРАТОРА, индивидуалния договор , както и на всички допълнителни споразумения между него и ОПЕРАТОРА.

5.2. Абонатът се задължава да заплаща в определените от ОПЕРАТОРА срокове дължимите суми за предоставените услуги в съответствие с Общите условия, договора за услуги и Ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

5.3. Абонатът се задължава да заплаща в определените от ОПЕРАТОРА срокове дължими суми и в случай, че е прекратено предоставянето на услугите поради виновно неспазване на Общите условия от страна на абоната. ОПЕРАТОРЪТ може да вземе решение за възстановяване ползването на услугите, като уведомява Абоната за това.

5.4. Абонатът/потребителят е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на мрежата и/или не възпрепятства предоставянето на услуги от ОПЕРАТОРА на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите.

5.5. Абонатът / Потребителят се задължава да използва крайните устройства само в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя.

5.6. Абонатът / Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от ОПЕРАТОРА.

5.7. Абонатът се задължава да не преотдава на трети лица устройството, което е съставна част на инсталационния пакет, както и да не ползва получено от ОПЕРАТОРА устройство за ползване на аналогични услуги, предоставяни от друг оператор.

5.8. Абонатът се задължава да уведомява в срок до 7 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в наименованието, адреса или други регистрационни данни, посочени в договора за услуги.

5.9. Абонатът / Потребителят се задължава да ползва услугите на ОПЕРАТОРА съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно ползване на услугите абонатът / потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерно ползване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:

5.9.1.Услугата се ползва по начин, който пречи на нормалната работа на други абонати / потребители или причинява тяхното увреждане

5.9.2. Услугата не се ползва в съответствие на действащото законодателство и приложимите международни актове

5.9.2.1. Разпространение на нелицензиран софтуер;

5.9.2.2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството

5.9.2.3. Застрашаване на националната сигурност;

5.9.2.4. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;

5.9.2.5. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда;

5.10. В случай на неправомерно използване на услугите , ОПЕРАТОРА има право да прекрати договора, като всички задължения на абоната стават незабавно изискуеми.

5.11. Абонатът / Потребителя се задължава при загуба или кражба на устройството, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми устно ОПЕРАТОРА на посочен номер за работа с клиенти, за да бъде временно ограничен достъпът до Мрежата. В случай, че абонатът не е уведомил ОПЕРАТОРА за посочените обстоятелства, абонатът дължи цената на всички ползвани услуги, след загубата или кражбата.

5.12. При загубата или кражбата на устройство , абонатът трябва:

5.12.1.В случай, че абонатът ползва устройство, предоставено му от ОПЕРАТОРА, трябва да предостави акт от компетентните власти, удостоверяващ събитието.

5.12.2.В случай, че абонатът е подписал срочен договор и е закупил устройството, трябва да закупи ново устройство или да прекрати договора, като заплати оставащите месечни такси до изтичане му.

5.13. Абонатът трябва да върне предоставеното му за ползване оборудване, собственост на ОПЕРАТОРА, след прекратяване на договора за услуги, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното износване.

6. Права на ОПЕРАТОРА

6.1. ОПЕРАТОРЪТ има право да получава в срок всички дължими от Абоната суми за ползването на предоставените от ОПЕРАТОРА услуги.

6.2. ОПЕРАТОРЪТ има право да дава указания и инструкции на абоната / потребителя за правилното използване на устройствато.

6.3. ОПЕРАТОРЪТ осигурява гаранция на устройствата, покриваща само фабрични дефекти за срок от 1 година от датата на подписване на договора за услуги. При условие, че устройството е повредено поради вина на абоната / потребителя, същият заплаща съответните транспортните разходи и пълната стойност на устройството.

6.4. ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже свързване към Мрежата на абонат, който има просрочени задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуеми документи за сключване на договор или в резултат на направена кредитна оценка.

6.5. ОПЕРАТОРЪТ има право за целите на поддържането на Мрежата временно и за възможно най-кратък срок да преустанови предоставянето на услугите на абоната / потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява абонатите / потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на Интернет страницата си най-малко 24 часа по-рано, в случай, че като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги.

6.6. ОПЕРАТОРЪТ има право да получава от абоната / потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугите, като използва тази информация само за собствени нужди.

6.7. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети причинени на абоната / потребителя при ползване на услуги с отклонения, дължащи се на причини извън мрежата и съоръженията на ОПЕРАТОРА.

6.8. ОПЕРАТОРЪТ има право да ограничи достъпа до услугата или да прекрати без предизвестие индивидуален договор с абонат в следните случаи:

6.8.1.Абонатът има просрочени задължения към ОПЕРАТОРА

6.8.2.Абонатът е посочил неверни данни при сключване на индивидуалния договор.

6.8.3.Системни нарушения на договорни задължения, произтичащи от настоящите Общи условия или от договора за услуги от страна на абоната, при положение ,че абоната е уведомен за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;

6.8.4.Постъпило писмено искане от компетентните органи, за виновно извършени неправомерни действия и/или заплашителни или обидни съобщения, осъществени чрез крайното устройство на абоната/потребителя.

6.8.5.Абонатът осъществява или допуска осъществяване на нарушение на неговото договорно задължение, от което произтичат или могат да произтекат вреди както за ОПЕРАТОРА, така и за други страни.

6.9. ОПЕРАТОРЪТ има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители, които от негово име и за негова сметка да сключват договори за услуги с абонати на ОПЕРАТОРА.

6.10. ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договор с абонат в случай на отправена обида или заплаха към ОПЕРАТОРА или член на екипа.

6.11. С цел събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, ОПЕРАТОРА има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на абоната на трети лица – администратори или оператори на лични данни, при условие, че същите са поели задължение за неразгласяване на личните данни. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да публикува необходимата информация на интернет адрес www.dolnabania.net

6.12. ОПЕРАТОРЪТ има право без предизвестие да ограничи временно предоставянето на услугите без да разваля договора в случай, че потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица, на които е предоставил паролата си за достъп да извършват злоумишлени действия, до момента, когато потребителят преустанови неправомерното си поведение.

6.13 При превишаване на нормално допустимото потребление от страна на Потребител, създаващо предпоставки за влошаване качеството на предлаганата услуга на останалите потребители, ОПЕРАТОРА има право да наложи временни ограничения на скоростта на този Потребител.

7. Задължения на ОПЕРАТОРА

7.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с сключените договори с абонатите, както и настоящите Общи условия.

7.2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да достави и инсталира необходимото оборудване за предоставяне на услугите след подписване на заявката-договор.

7.3. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на процеса на предоставяне на услугите. При възникване на технически проблеми ОПЕРАТОРА е задължен да предприеме всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.

7.4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя на абоната / потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно използване на услугите.

7.5. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигурява предоставянето на услугите си, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата в зоните на обслужване на мрежата. Прекъсване е допустимо само в случаите на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

7.6. В случай на планирано прекъсване в предоставянето на услуги по технически и експлоатационни причини, ОПЕРАТОРА се задължава да уведоми абонатите / потребителите предварително, по подходящ начин, чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответните мероприятия.

7.7 ОПЕРАТОРА осигурява равнопоставеност между абонатите / потребителите при равни други условия по отношение на предлаганите пакети, на заплащането и използваната технология.

7.8. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя безплатно на абонатите / потребителите копия от настоящите Общи условия във всеки един от офисите си.

7.9. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

7.9.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали;

7.9.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица;

7.9.3. Предоставяне в публичното интернет пространство на материали, предоставящи търговска тайна

7.10. ОПЕРАТОРЪТ обявява номера, на които абонатите/потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.

8. Отговорност на абоната / потребителя

8.1. Абонатът / Потребителят отговаря за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

8.2. Абонатът отговаря пред ОПЕРАТОРА за забава в плащането на дължими суми за предоставените услуги.

8.3. В случай, че абонатът унищожи или повреди предоставеното от ОПЕРАТОРА оборудване, той е длъжен да възстанови на ОПЕРАТОРА дължимата за оборудването сума по цени, на които е предоставено.

8.4. Абонатът / Потребителят носи отговорност за причинени вреди поради действия по т.5.11.

8.5.. Абонатът / Потребителят носи отговорност за конфиденциалността на потребителско си име и парола, както и да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА в случай на неправомерно използване

9. Отговорност на ОПЕРАТОРА

9.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от aбоната / потребителя приложения.

9.2. ОПЕРАТОРЪТ дължи на абоната/потребителя неустойка в случай на невъзможност за ползване на услугите или прекъсване за срок по-дълъг от 24 часа, поради причина, за която ОПЕРАТОРА отговаря

9.3. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да намали с 1/30 месечната абонаментна такса за всеки ден закъснение при неспазване на срока за първоначалното предоставяне на услугите.

9.4. Намаляване с 1/30 на месечната абонаментна такса се прилага и в случаите когато услугата не е достъпна, което продължава повече от 24 часа, за причини, за които ОПЕРАТОРА отговаря

9.5. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.

9.6. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугите на ОПЕРАТОРА.

9.7. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугите от абонати / потребители на ОПЕРАТОРА

9.8. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

9.8.1. Прекъсване или влошаване на качеството на услугите в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон;

9.8.2. Пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугите от абонати / потребители на ОПЕРАТОРА

9.8.3. вреди причинени от неправилно използване на крайното устройство от страна на абоната / потребителя, както и такива, причинени от инсталирани устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара,съгласно действащите нормативни актове и са причинили прекъсване;

9.8.4. точността и верността на информацията, предоставена от кредитни или други институции, която може да бъде взета под внимание при изготвяне на кредитната оценка;

9.9. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неумение от страна на абоната / потребителя да ползва услугите, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, ползвани от абоната / потребителя във връзка с услугата.

9.10. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неправомерни действия от страна на абонати/потребители на ОПЕРАТОРА, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.

9.11. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на , извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко далекосъобщителни мрежи.

10. Цени, условия за заплащане на услугите.

10.1. Цените на предоставените услуги се определят и променят едностранно от ОПЕРАТОРА по реда на раздел I от ЗД.

10.2. Цените по т. 10.1. се определят при условия на равнопоставеност на крайните потребители, като ОПЕРАТОРА има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база обем на ползваната услугата, ползване на две или повече избрани от абоната услуги, както и на база други критерии, определени в приложимото законодателство.

10.3. ОПЕРАТОРЪТ публикува обявление за цените на предоставяните услуги или промени в тях в един централен ежедневник. Информация за цените на услугата се публикува и на страницата на ОПЕРАТОРА www.dolnabania.net. Промените в ценовата листа се публикуват в срок от 7 дни преди датата на влизането им сила.

10.4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя безплатно информация на абонатите/потребителите относно цените на услугата, както и тарифните пакети (планове).

10.5. ОПЕРАТОРЪТ има право да събира суми за предоставяните от него услуги, в размер, определен въз основа на следните цени:

10.5.1. Цена за първоначално активиране на услугите, която се заплаща еднократно, съгласно Ценовата листа при сключване на индивидуален договор. Цената за активиране се заплаща при подписване на договора и не се връща при прекратяването му.

10.5.2. Месечна абонаментна цена по Ценовата листа на ОПЕРАТОРА, осигуряваща достъп до избрания пакет услуги, която се предплаща от абонатите всеки месец.

10.5.3. Цена за първоначално активиране и цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга, в случай, че такава се предоставя, може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно, като ползването на услугата се предплаща. В случай, че е на абонаментна основа, цената се заплаща с месечния абонамент. При еднократно начисляване на цената за допълнителна услуга тя се заплаща съответно при заявяване на услуга;

10.5.4. Абонатът отговаря и дължи връщане на ОПЕРАТОРА на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от ОПЕРАТОРА във връзка със събирането на просрочени вземания от Абоната.

10.6. Предплатените месечни абонаментни цени не подлежат на връщане, освен по реда на т. 10.15. от настоящите Общи условия.

10.7. В случай, че месечната абонаментна цена по т. 10.5. се дължи за непълен месец, размерът на същата се определя пропорционално според продължителността на ползването на услугата през непълния месец на базата на 30-дневен месец.

10.8. Абонатът дължи цената на всички услуги, използвани от него. Абонатът заплаща дължимите суми за ползваните услугите, независимо дали са пряко потребявани от него лично;

10.9. ОПЕРАТОРЪТ издава ежемесечно касови бележки и/или фактура на определени дати за ползваните услуги. Абонатът се информира относно датите за отчитане на месечното потребление при сключване на индивидуалния договор за услуги. Неполучаването на фактура не освобождава Абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок.

10.10. Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата Ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

10.11. Цените на предоставените услуги се заплащат от абоната, както следва:

10.11.1. В брой в касите на партньорите, с които ОПЕРАТОРА е в договорни отношения и които са публично обявени на Интернет страницата на ОПЕРАТОРА;

10.11.2. По банков път, по сметки, посочени в договора за услуги, като плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА;

10.11.3. По други начини, определени в индивидуалния договор за услуги.

10.12. Абонатът е длъжен да предплати съответната месечна такса до 5-то число на съответния месец. В случай на просрочие абонатът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.

10.13. Плащането по т. 10.11 се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА или в касите на партньорите, с които ОПЕРАТОРА има подписан договор.

10.14. Оспорване на дължимите по фактура суми се допуска в срок от три месеца от датата на издаване на фактурата. Оспорването на сумата дължима по фактура не освобождава абоната от задължението за заплащането й.

10.15. ОПЕРАТОРЪТ възстановява погрешно преведени и надплатени суми, като възстановяването се извършва в срок до 10 работни дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от абоната. Възстановяването става в брой или по банков път, след посочване на банкова сметка, като банковите разноски са за сметка на абоната.

10.16. ОПЕРАТОРЪТ може да извърши възстановяването на суми чрез приспадането им от задълженията на потребителя за следващия отчетен период.

10.17. ОПЕРАТОРЪТ има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите.

10.18. Ако при извършването на кредитна оценка ОПЕРАТОРА прецени, че Абонатът не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, ОПЕРАТОРА може да откаже свързване към мрежата, да предостави достъп само до част от услугите или да предложи достъп до мрежата само чрез ползването на предплатени услуги.

10.19. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитни и други институции за извършване на кредитна оценка, както и за последиците от отказа за свързване на Абоната.

10.20. При частично или цялостно неплащане на дължимата сума в срока по т. 10.7., ОПЕРАТОРА може едностранно да прекрати договора за услуги и да спре достъпа на абоната до мрежата.

10.21. При системно забавяне на плащанията или в резултат на направената кредитна оценка ОПЕРАТОРА може да предложи на абоната ползването на предплатени услуги или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползването на услугите.

10.22. ОПЕРАТОРЪТ има право да използва частично или изцяло гаранционния депозит за събиране на просрочени вземания, включително лихви за забава.

10.23. ОПЕРАТОРЪТ се задължава при прекратяване на договора с абоната да възстанови предоставения от него гаранционнен депозит в 3-дневен срок от прекратяване на договора.

10.24. ОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 10 дни от писмено искане на абоната да възстанови неизползвания депозит, ако той няма неизплатени задължения към ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ има право да намали кредитния лимит с размера на възстановеното обезпечение.

10.25. Внесеният депозит не се използва за заплащане на текущи сметки. При прекратяване на договорните отношения ОПЕРАТОРА има право да го използва изцяло или отчасти за покриване на сумите, дължими от абоната.

11. Обработване и защита на личните данни

11.1. ОПЕРАТОРЪТ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на абонатите както и данни за ползваните от абоната / потребителя услуги, предоставяни му от ОПЕРАТОРА, както и данни за всички log-in сесии на абоната / потребителя.

11.2. Информацията, отнасяща се до потребителите и абонатите и съдържаща се в базата данни на ОПЕРАТОРА не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя/абоната и/или в съответствие с българското законодателство.

11.3. ОПЕРАТОРЪТ може да събира, обработва и използва данни за ползваните от абоната / потребителя услуги, предоставяни му от ОПЕРАТОРА с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат абонат / потребител/.

11.4. ОПЕРАТОРЪТ може да използва и обработва лични данни и данни за ползваните услуги само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.

11.5. ОПЕРАТОРЪТ съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на абонатите след приключване на връзката за период от 1 /една/ година след изпращане на абонатната сметка.

11.6. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да пази тайната на далекосъобщенията и да не извършва действия, които могат да навредят на абоната / потребителя, и да не предоставя на трети лица информация за абонатите / потребителите без изричното писмено съгласие на последните, освен в случаите когато ОПЕРАТОРА е длъжна, съгласно българското законодателство, да предостави такава информация на компетентните органи.

11.7. Предоставянето на далекосъобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуги.

11.8. С подписване на договора, aбонатът се съгласява, че, ОПЕРАТОРА ще обработва личните му данни.

11.9. ОПЕРАТОРЪТ може да събира, съхранява, обработва, и използва данни за ползваните услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА на абонати / потребители и други лица, ангажирани в далекосъобщителните услуги, за да открие, локализира, и отстрани неизправности и грешки в мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената далекосъолщителна мрежа и съоръжение, когато има основание да се смята,че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.

11.10. Абонатът дава съгласието си ОПЕРАТОРА да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит и/или събиране на вземания при условие, че тези трети лица са поели ангажимент за неразгласяване.

11.11. ОПЕРАТОРЪТ може да използва и обработва следните лични данни, необходими за изготвяне на месечни сметки на абонатите:

11.11.1. данни на абоната-име, адрес на абоната;

11.11.2. информация необходима за изготвянето на месечните фактури;

11.11.3. вид на използваните съоръжения или далекосъобщителна услуги;

11.11.4. обем пренесени данни, когато този елемент е част от тарифния пакет, предмет на договора;

11.11.5. дължима цена за ползваните услуги за съответния период;

11.11.6. информация, относно избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;

11.11.7. информация за заявени от абоната промени в ползването на услугите;

11.11.8. други данни за абоната при наличие на писмено съгласие от страна на абоната, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС.

11.12. ОПЕРАТОРЪТ съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на абонатите за период от 1 /една/ година .

12. Жалби, молби и предложения

12.1. Жалби, молби и предложения се разглеждат и решават от ОПЕРАТОРА не по-късно от един месец от получаването им.

12.2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговаря писмено на всички жалби, молби и предложения , отправени от абонатите / потребителите, по е-мейл, факс или чрез обикновена поща.

12.3. ОПЕРАТОРЪТ поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от абонати / потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите с информация се съхраняват за срок от 12 месеца.

12.4. Оспорването на дължима от абонат сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. Надплатената част от сумата се възстановява на платеца след уважаване на оспорването от компетентен орган.

13. Изменения и допълнения в общите условия

13.1. ОПЕРАТОРЪТ може да променя тези Общи условия, както и таксуването и цените по всяко време като обяви промените на www.dolnabania.net Промените трябва да се публикуват 7 дни преди влизането им в сила. С ползването на услугите след влизането им в сила и ако абонатът не е изпратил уведомление на ОПЕРАТОРА, че отхвърля промените, то промените влизат в сила по отношение на конкретния абонат автоматично след изтичане на 7 дневния срок. Абонатът може да се обади за подробности по промените в таксуването и цените на денонощния телефон на „Обслужване на клиенти” или да посети интернет страницата на ОПЕРАТОРА.

13.2. Абонат, който е изпратил в горепосочения срок уведомление, че отхвърля промените може да продължи да ползва използвания до момента тарифен план до изтичане на индивидуалния договор за услуги с ОПЕРАТОРА.

13.3. Промените в общите условия могат да се правят от ОПЕРАТОРА или по предложение на абонати/потребители.

13.4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира абонатите / потребителите си не по-късно от 7 дни, преди влизането в сила на промените. Съобщение за промените на интернет страницата www.dolnabania.net .

13.5. Изменения и допълнения на индивидуалните договорите, извън тези, произтичащи от промяната в тези Общи условия се правят по взаимно съгласие на страните.

14. Прекратяване на индивидуалния договор

14.1.Абонатът се съгласява и има право да ползва услугите на ОПЕРАТОРА считано от датата на подписване на договора за услуги и за срока, посочен в него.

14.2. Преди изтичане на установения по т.14.1 срок в случай на срочен договор, абонатът може да го прекрати, като следва да заплати всички дължими суми по договора до изтичане на определения в него договорен срок, ако искането за прекратяване на договора или прекратяване на услугата не е по причина неизпълнение на задълженията на ОПЕРАТОРА по предоставянето на услугата.

14.3. След изтичане на срока по т. 14.1. договорът за услуги автоматично се подновява при същите условия и за същия срок, като абонатът може да прекрати договора с едномесечно предизвестие

14.4. Абонатът няма да дължи заплащане по реда, посочен в т. 14.2. от тези Общи условия, когато прекратяването на ползването на услугите е поради доказано виновно поведение от страна на ОПЕРАТОРА.

14.5. ОПЕРАТОРЪТ има право да не поиска да се приложи предвиденото в т. 14.3. в случай, че прекратяването на договора за услуги се дължи на причини, които абонатът докаже, че не е могъл и не е бил длъжен да предвиди при подписване на договора.

14.6. ОПЕРАТОРЪТ може да прекрати договора за услуги преди изтичане на срока, като абонатът не дължи оставащите месечни такси до изтичане на договорения срок при следните случаи:

14.6.1 По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

14.6.2. Едностранно с едномесечно писмено предизвестие от страна на ОПЕРАТОРА до абоната, при невъзможност да предоставя услугите, поради технически причини;

14.6.3. При смърт на абоната;

14.6.4. При ограничаване на правомощията на която и да е от страните, в следствие на действия на компетентни държавни органи.

14.6.5. При непредоставяне на гаранционен депозит, поискан от ОПЕРАТОРА;

14.6.6. Абонатът системно не изпълнява задължения по настоящите Общи Условия, както и при повторно извършване на нарушение, за което е бил надлежно предупреден;

14.7. При прекратяване на договора абонатът е длъжен да върне на ОПЕРАТОРА, предоставеното му устройство, като страните подписват констативен протокол, отразяващ състоянието на устройството.

15. Решаване на спорове

15.1. Спорове между страните по договора се решават чрез непосредствени преговори между тях. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16. Приложим закон

16.1. При въпроси, неуредени от тези Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

17. Определения

17.1. „Устройство” - устройство, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена далекосъобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.

17.2. „Злоумишлени действия” - Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдаличен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоцираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

17.3. „Абонат” на услугите по смисъла на настоящите Общи условия означава физическо или юридическо лице, приело настоящите Общи условия чрез договор и ползващо услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА